Concurs pentru ocuparea funcției de secretar general al FȘRMКонкурс на должность генерального секретаря ФШРМ

R E G U L A M E N T

cu privire la organizarea și desfășurarea

concursului pentru ocuparea funcției de

secretar general al Federației de șah a

Republicii Moldova

 1. 1.      Dispoziții generale

1.1.  Regulamentul dat este elaborat în conformitate cu prevederile Codului Muncii al RM și Statutului în vigoare al Federației de șah a Republicii Moldova (FȘRM)

1.2.  Regulamentul stabilește:

a)      procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de secretar general al FȘRM.

b)      condițiile de participare la concurs

1.3.  Funcția de secretar general se ocupă pe un termen de 4 ani

1.4.  Concursul se organizează și se desfășoară în baza de următoarele principii:

 • competiție deschisă – informarea societății privind funcția de secretar general al FȘRM, asigurarea accesului liber și egal de participare a oricărei persoane care întrunește condițiile stabilite
 • competență și merit profesional – selectarea celor mai competente persoane în baza unor criterii clar definite și a unei proceduri unice de evaluare
 • imparțialitate – aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor unice de selecție
 • transparență – prezentarea informațiilor referitoare la modul de organizare și desfășurare a concursului tuturor persoane interesate

1.5.  În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noțiuni:

–          candidat – persoana care solicită loc de muncă în cadrul FȘRM și corespunde cerințelor de angajare înaintată pentru funcția respectivă

–          salariat – persoana care în rezultatul susținerii evaluării pentru stabilirea integrității și conformității profesionale este acceptat în funcție prin ordinul Președintelui FȘRM

–          selectare – proces de alegere din rîndul solicitanților a celor mai competenți candidați în baza criteriilor stabilite pentru funcția vacantă

–          sistem de selectare și angajare – totalitatea etapelor și procedurilor incluse într-un proces continuu și sitematic de selectare și angajare și anume identificarea funcțiilor vacante, planificarea, monitorizarea necesarului de personal și a criteriilor de selectare, adoptarea deciziei manageriale, numirea în funcție

1.6.  Concursul este organizat și desfășurat de Comisia de concurs, instituită prin ordinul

Președintelui FȘRM.

 1. Organizarea concursului

2.1.  Concursul pentru funcția de secretar general al FȘRM se organizează și se desfășoară de către FȘRM

2.2.  Pînă la numirea în funcția de secretar general în bază de concurs, Prezidiul FȘRM numește un secretar general interimar

2.3.  Anunțul despre concurs pentru funcția de secretar general al FȘRM se publică de către organizatorul în presa locală, precum și se plasează pe site-ul oficial al FȘRM

2.4.  Informația privind condițiile de desfășurare a concursului conține în mod obligatoriu:

a)      denumirea și sediul organizatorului

b)      funcția pentru care se organizează concurs

c)      condițiile de participare la concurs

d)     actele ce urmează a fi prezentate, modalitatea de depunere a actelor și data-limită de depunere a acestora

e)      numărul de telefon, adresa electronică și poștală, persoana responsabilă de primire a actelor

2.5.  La funcția de secretar general al FȘRM poate candida persoana care întrunește următoarele criterii:

 • deține cetățenia Republicii Moldova
 • studii superioare
 • experiență (minimum 1 an) în domeniul lucrurilor de documentare/secretariat
 • experiență în conducere sau management minimum 3 ani
 • experiența șahistică (antrenor, jucător), cunoașterea specificului șahului
 • cunoașterea limbilor (moldovenească, rusă, engleză) este o cerință obligatorie
 • cunoașterea calculatorului la nivel de utilizator (MS Word, MS Excel, Power Point, E-mail)
 • abilitățile de comunicare
 • capacitatea de analiză și sinteză
 • capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora
 • exercitarea controlului decizional
 • capacitatea managerială

2.6.  Candidații prezintă Comisiei de concurs următoarele acte:

–          cererea de înscriere

–          copia actului de identitate

–          copia actului de studii

–          curriculum vitae

–          copia carnetului de muncă

–          programul de activitate în funcția de secretar general pentru 4 ani

–          certificat de cazie judiciar

2.7.  Dosarele de înscriere la concurs se depun în termenul stabilit. Comisia de concurs verifică îndeplinirea condițiilor de participare la concurs și decide pentru fiecare candidat admiterea sau neadmiterea la concurs

2.8.  La data stabilită de către Comisia are loc evaluarea dosarului, a programului de activitate și susținerea interviului. În cadrul interviului membrii Comisiei de concurs evaluează cunoașterea specificului și a principiilor de organizare și funcționare a FȘRM, aptitudinile manageriale ale candidatului. Fiecare membru al Comisiei de concurs adresează întrebări candidatului. Nu pot fi adresate întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, religie, etnie, stare materială, origine socială sau alte întrebări discriminatorii. Întrebările și răspunsurile se consemnează în procesul-verbal

2.9.  Ședințele Comisiei de concurs se consideră deliberative, dacă la ele participă cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor. Hotărîrile Comisiei se adoptă cu majoritatea simplă de voturi din numărul total de membri ai Comisiei. Ședințele Comisiei de concurs sunt conduse de președintele Comisiei. Membrii Comisiei de concurs au obligația de a participa la ședințele Comisiei. Ședința Comisiei de concurs se consemnează în procesul-verbal, perfectat de secretarul Comisiei și contrasemnat de membrii Comisiei. Procesul-verbal se prezintă în termen de 3 zile după desfășurarea concursului Președintelui FȘRM împreună cu dosarul candidatului ales în funcția de secretar general al FȘRM. Procesele-verbale și dosarele participanților la concurs se transmit la Secretariatul FȘRM.

Termeneul de depunere a actelor 1 – 21 iunie 2013 – la secretariat.

 

Related posts

Leave a Comment