Decizia Prezidiului Federației de Șah a Republicii Moldova din 20 noiembrie 2015Decizia Prezidiului Federației de Șah a Republicii Moldova din 20 noiembrie 2015

     

Decizia

Prezidiului Federației de Șah a Republicii Moldova

din  20 noiembrie 2015

 

 1. A convoca Adunarea Generală de Dare de Seamă şi Alegeri a Federaţiei de Șah  care va avea loc în incinta Clubului Republican de Şah şi Dame, la data de 23 decembrie 2015.  Începutul Adunării – la  orele 12.00.
 2. A stabili proporţia de reprezentare la Adunarea Generală:  un delegat de la 5 membri ai membrului afiliat, iar membrii afiliaţi cu mai puţin de 5 membri, vor fi reprezentaţi de cite un singur delegat.
 3. A aproba Regulamentul privind convocarea  și desfășurarea Adunării Generale de Dare de Seamă şi Alegeri a Federaţiei de Șah  a Republicii Moldova
 4. A aproba  ordinea de zi a Adunării Generale  din 23 decembrie 2015, după cum urmează:
 1. Raportul de activitate a Federaţiei 2012 – 2015, Raportor – Preşedintele Federaţiei dl Igor Dodon;
 2. Raportul Comisiei de Cenzori. Raportor: Maria Grosu;
 3. Dezbateri şi adoptarea deciziilor pe marginea rapoartelor;
 4. Alegerea Preşedintelui Federaţiei;
 5. Alegerea dlui Ion Solonar  în calitate de preşedinte de Onoare al Federaţiei;
 6. Alegerea vicepreşedintelui Federaţiei şi a membrilor Prezidiului Federaţiei;
 7. Alegerea Comisiei de Cenzori;
 8. Alegerea Consiliului de Supraveghere;

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

REGULAMENTUL

PRIVIND CONVOCAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADUNARII GENERALE

DE DARE DE SEAMĂ ŞI ALEGERI A

FEDERAŢIEI DE ŞAH DIN REPUBLICA MOLDOVA

ART.1. NOŢIUNI GENERALE

Prezentul Regulament este  elaborat în baza art.4.11 al Statutului Federaţiei de Şah a Republicii Moldova, care  mandatează Prezidiul Federaţiei de a organiza şi desfăşura Adunarea Generală de Dare de Seamă şi Alegeri a Federaţiei.

ART.2. TIMPUL ŞI LOCUL CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE DE DARE DE SEAMĂ ŞI ALEGERI

 1. Adunarea Generală de Dare de Seamă şi Alegeri a Federaţiei va avea loc la Clubul Republican de Şah şi Dame, la 23 decembrie 2015.

Înregistrarea participanţilor – 10.00. Începutul Adunării –  12.00. 

ART.3. ORDINEA DE ZI

Ordinea de zi a Adunării Generale de dare de seamă şi alegeri:

 1. Raportul de activitate a Federaţiei 2012 – 2015;

Raportor – Preşedintele Federaţiei dl Igor Dodon;

 1. Raportul Comisiei de Cenzori. Raportor:Maria Grosu;
 2. Dezbateri şi adoptarea deciziilor pe marginea rapoartelor;
 3. Alegerea Preşedintelui Federaţiei;
 4. Alegerea dlui Ion Solonar în calitate de preşedinte de Onoare al Federaţiei;
 5. Alegerea vicepreşedintelui Federaţiei şi a membrilor Prezidiului Federaţiei;
 6. Alegerea Comisiei de Cenzori;
 7. Alegerea Consiliului de Supraveghere;

ART.4. PARTICIPANŢII LA ADUNĂREA GENERALĂ DE DARE DE SEAMĂ ŞI ALEGERI

 1. La lucrările Adunarii Generale de Dare de Seamă şi Alegeri pot participa cu drept de vot, conform art.4.3. al Statutului Federaţiei, şi anume, membrii Prezidiului şi delegaţii membrilor afiliaţi a Federaţiei, la rîndul lor reprezentaţi de un număr de delegaţi proporţional numărului de membri pe care le are membru afiliat la data de 01 ianuarie 2015, conform proporţiei stabilite de Prezidiul Federaţiei – un delegat de la 5 membri ai membrului afiliat, iar membrii afiliaţi cu mai puţin de 5 membri, vor fi reprezentaţi de cite un singur delegat.
 2. Numele delegaţilor la Adunarea Generală trebuie comunicate la Secretariatul general al Federaţiei pînă la 08 decembrie 2015. Aceştea se vor prezenta la Adunarea Generală cu buletinul de identitate şi mandatul (proces-verbal) emis de membru afiliat al Federaţiei.
 3. Accesul în sală de şedinţă a Adunării Generale îl vor avea doar persoanele acreditate în calitate de participanţi ai Adunării cu prezentarea mandatului.  
 4. La Adunarea Generală pot participa oaspeţi, invitaţi de Preşedintele Federaţiei, reprezentanţi ai mass-media acreditaţi, observatori din partea Ministerului Tineretului şi Sportului şi Comitetului Naţional Olimpic, fără dreptul de vot pe chestiunile de pe ordinea de zi.  
 5. Persoanele care nu sunt delegaţi ai Adunării cu drept de vot şi doresc să participle la lucrăriule Adunării în calitate de observatori, urmează a se acredita la Federaţie pînă la 08 decembrie 2015.      

ART.5. ÎNAINTAREA CANDIDATURILOR PENTRU ALEGERI ÎN ORGANELE DE CONDUCERE ALE FEDERAŢIEI

 1. Fiecare membru afiliat al Federaţiei are dreptul să înainteze în scris o candidatură la funcţia de Preşedinte a Federaţiei şi candidaturi la funcţia de membru a Prezidiului,  cu minimum 15 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale;
 2. În calitate de candidat la funcţia de Preşedinte a Federaţiei sunt admise persoanele care au primit susţinerea a cel puţin 3 membri afiliaţi. 
 3. Secretariatul Federaţiei va începe înregistrarea candidaţilor pentru alegeri în organelle de conducere ale Federaţiei din ziua anunţării prezentului Regulament pe sait-ul Federaţiei şi va încheia înregistrarea la 08 decembrie 2015.
 4. Candidatul la postul de Președinte al Federației va prezenta un proiect de activitate a Federaţiei, pentru perioada de 4 ani;
 5. Adunarea Generală nu va mai examina candidaturi la posturile de conducere a Federație în cazul în care ele nu vor fi înregistrate cu respectarea prevederilor Regulamentului;
 6. Alegerea Președintelui Federației se va face prin vot deschis;
 7. Procedura de alegere la funcțiile de vicepreședinte, membri ai Prezidiului, membri ai Comisiei de cenzori şi membri ai Comisiei de Supraveghere, are loc prin vot deschis, prin majoritatea simplă de voturi, la Propunerea Președintelui nou ales al Federației, conform p.4.4.2 alin.(2) lit.c). 

ART.6. ORDINEA DE DESCHIDERE ȘI DE CONDUCERE A ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE DE DARE DE SEAMĂ ȘI ALEGERI 

 1. Adunarea Generală va fi deschisă de Președintele în exercițiu al Federației, sau persoana abilitată pentru a-l înlocui. La Propunerea persoanei care va deschide ședința, Adunarea Generală va alege prin simplă majoritate de voturi:

a)      Prezidiul de conducere a ședinței Adunării Generale în număr de pînă la 7 membri;

b)      Componența Comisiei de validare a voturilor, care va fi formată din 3 membri;

 1. Prezidiul Adunării Generale va alege din rîndul membrilor săi Președintele și Secretarul Adunării Generale.
 2. Președintele Preziudiului va exercita funcția de conducere a ședinței Adunării Generale pînă la întrarea în exercițiu a Președintelui  nou ales al Federației, care va prelua conducerea în continuare a ședinței Adunării Generale.
 3. Ședința Adunării Generale va fi protocolată de către Secretarul Adunării Generale, procesul verbal va fi semnat de către Președintele și Secretarul Adunării Generale.
 4. Adunarea Generală este deliberativă numai în cazul cînd sunt prezenţi 50% plus unul din numărul total al delegaţilor.
 5. Deciziile Adunării Generale se adopta cu votul majorităţii simple a delegaţilor prezenţi, cu excepția cazurilor, prevăzute de Statut și Legislație în vigoare. Transmiterea împuternicirilor de participare la Adunarea Generală altei persoanei este interzisă. Fiecare delegat la Adunarea Generală dispune de un singur vot, pe care urmează să-l exprime doar el personal, în ordinea prevăzută.  
 6. Adunarea Generală nu va examina chestiuni, care nu sunt incluse în ordinea de zi conform p.4.9 al Statutului. 

ART.7.  DECIZIILE ADUNĂRII GENERALE

 1. Deciziile Adunării Generale se adoptă prin vot deschis şi vor fi publicate în termen de 10 de zile, în extras, pe saitul oficial al Federației.
 2. Prezidiul Federației va înainta Adunării Generale proiecte de decizii referitoare la întrebările de pe ordinea de zi pentru a fi puse în discuție cu scopul de adoptare.

   

 

 

 

 

Related posts

Leave a Comment