Declaraţie cu privire la calomniile făcute în adresa Federaţiei de Şah a MoldoveiЗаявление относительно клеветнических высказываний в адрес Федерации шахмат Республики Молдова

2 octombrie, 2013

Federaţia de Şah a Republicii Moldova îşi exprimă profunda îngrijorare şi indignare vizavi de încercările unor persoane de a distorsiona adevărul despre mai multe evenimente ce s-au produs în cadrul organizaţiei.

Astfel, se vehiculează, că peste 50 de persoane ar fi  fost excluse neîntemeiat din rîndul membrilor Federaţiei. În realitate, au fost excluse 23 de persoane, care au întrerupt orice legătură cu Federaţia din diverse motive, printre care şi stabilirea cu locul de trai în alte state. La unii membri ai Federaţiei temporar li s-a suspendat calitatea de membru cu drepturi depline pînă  la achitarea taxelor de membru, dat fiind faptul că ei au încălcat termenul statutar de achitare a acestor taxe. Sancţiunile au fost aplicate în deplină corespundere cu prevederile Statutului Federaţiei.

Relevant este faptul că nimeni dintre cei sancţionaţi n-a contestat decizia respectivă. Calomniatorii au apărut în public,  avînd, după cum se vede, un singur scop: discreditarea cu orice preţ a actualei conduceri a Federaţiei. Şi, dacă, de dovezi veridice aceştia nu dispun, doar poate de o comandă politică,  utilizează neobrăzat minciuna de în cadrul unor conferinţe de presă şi diverse instanţe.

De menţionat că pe parcursul ultimilor doi ani, fără o susţinere simţitoare din partea Guvernului, Federaţia a obţinut mai multe succese, printre care: organizarea participării lotului naţional la mai multe competiţii de nivel regional şi internaţional, deschiderea secţiilor de şah în mai multe raioane ale ţăriiî, includerea în componenţa prezidiumului a mai mulţi profesionişti din domeniul Şahului, consolidarea raporturilor de colaborare cu organizaţiile de profil din alte ţări. Totodată Federaţia a devenit membru al Asociaţiei Federaţiilor de Şah, condusă de campionul Anatoie Carpov ş.a

Prezidiumul Federaţiei de Şah a Republicii Moldova2 октября 2013 г.

Федерация шахмат Республики Молдова  выражает свою глубокую озабоченность и возмущение в связи с попытками некоторых личностей исказить истину о многих событиях, имевших место в рамках организации.

Таким образом, муссируются слухи о том, что более  50 человек были необоснованно исключены из рядов членов Федерации. В действительности речь идет о 23 исключенных, утративших всякую связь с Федерацией по различным причинам, в том числе в связи с переездом на постоянное место жительства в другие страны. Полноправное членство некоторых других членов Федерации было временно приостановлено до оплаты ими членских взносов в связи с нарушением предусмотренных Уставом сроков оплаты данных взносов. Имевшие место санкции были наложены в полном соответствии с положениями Устава Федерации.

Показателен тот факт, что никто из тех, кто подвергся взысканиям, не оспорил соответствующее решение. Клеветники решили сыграть на публику, имея, по всей видимости, одну единственную цель: любой ценой дискредитировать нынешнее руководство Федерации. И если у них нет достоверных доказательств, кроме какого-то политического заказа, ими бессовестно использовалась ложь в рамках всевозможных пресс-конференций, а также в различных инстанциях.

Необходимо отметить, что в течение последних двух лет, без ощутимой поддержки со стороны правительства, Федерации удалось достичь целого ряда успехов, среди которых: организация участия национальной сборной в многочисленных соревнованиях регионального и международного уровня, открытие шахматных секций во многих районах страны, включение в состав президиума многих профессионалов в области шахмат, укрепление сотрудничества с профильными организациями других стран. Вместе с тем, Федерация стала членом Ассоциации Шахматных Федераций под руководством чемпиона мира Анатолия Карпова, и т.д. 

 

Президиум ФШРМ

Related posts

2 Thoughts to “Declaraţie cu privire la calomniile făcute în adresa Federaţiei de Şah a MoldoveiЗаявление относительно клеветнических высказываний в адрес Федерации шахмат Республики Молдова

  1. Sergei Vedmediuc

    Уважаемый автор, почему вы подписали вышеуказанную статью от имени всего президиума федерации шахмат Р. Молдова? Будучи членом президиума я ваше мнение (и статью не поддерживаю). Поэтому подпишите данную статью от своего имени пожалуйста!

  2. Anonim

    „organizarea participării lotului naţional la mai multe competiţii de nivel regional şi internaţional” 

    Din pacate din cate stiu numai cu organizarea si a contribuit. Toate cheltuielile sunt suportate de participanti.

Leave a Comment