STATUTUL FEDERAŢIEI DE ȘAH A REPUBLICII MOLDOVA – Proiect ПОЛОЖЕНИЕ Федерация шахмат Молдовы – Проект

Proiect              

S T A T U T U L
ASOCIAŢIEI
FEDERAŢIA DE ȘAH
A REPUBLICII MOLDOVA
CHIŞINĂU 20112

1. DISPOZIŢII GENERALE
1.1 Asociaţia Obștească Federația de Șah a Repulicii Moldova, în continuare – “Federația” este o federaţie sportivă, neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită în baza asocierii persoanelor juridice (asociaţii obşteşti şi cluburi sportive), în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul statut.
1.2 Denumirea completă: Asociaţia Obștească Federația de Șah a Republicii Moldova. Denumirea abreviată: FȘRM.
1.3 Federația este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova cu privire la cultură fizică şi sport nr.330-XIV din 25.03.99, Legea cu privire la asociaţiile obşteşti nr.837-XIII din 17 mai 1996, Regulamentul de organizare şi funcţionare a federaţiilor sportive naţionale din 04.04.2003, alte acte normative şi prezentul statut.
1.4 Federația se constituie în forma organizatorico-juridică „asociaţie obştească”.
1.5 Federația este persoană juridică din momentul înregistrării statutului la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Federația dispune de emblemă, fanion, organ de presă, foi cu antet, ştampilă, bilanţ financiar propriu, cont bancar, în lei şi în valuta străină (în ţară şi peste hotare) cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.
1.6 Federația este unica organizaţie, care reprezintă ramura respectivă de sport, organizează şi coordonează dezvoltarea probei sportive respective, avînd ca bază contractul, semnat cu autoritatea centrală de specialitate, cu stipulările financiare şi alte obligaţii ale părţilor.
1.7 Federația îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Durata de activitate a Federația este nelimitată.
1.8 Federația este o organizaţie necomercială care îşi realizează activitatea în beneficiul întregii societăţi şi nu susţine vreun partid politic, bloc electoral şi nu folosesc vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.
1.9 Federația nu va distribui venitul sau proprietatea sa între membrii Federația, între fondatori sau între persoane particulare, inclusiv în procesul reorganizării şi lichidării Federația. Federația nu va folosi vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizaţiei,
vreunui fondator sau vreunei persoane particulare.
1.10 Federația este afiliată la Federaţia Internaţională de Șah (FIDE),Uniunea Europeană de Șah (ECU) și Comitetul Național Olimpic al Republicii Moldova (CNO), poate afilia şi la alte foruri în baza avizului dat de către autoritatea centrală de specialitate. Este în drept să aibă filiale pe teritoriul ţării.
1.11 Sediul Federația se află pe adresa: MD-2004, Republica Moldova, mun.Chişinău,
str.Sciusev, 111.

PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE FEDERAȚIEI

2.1 Federația se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii în limitele codului de etică şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Federația, autoadministrării şi autogestiunii.
2.2 Federația este liberă să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de activitate şi să-şi stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice imixiunea autorităţilor publice în activitatea Federației, precum şi imixiunea Federației în activitatea autorităţilor publice.
2.3 Federația promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial.
2.4 Federația va evita pe parcursul activităţii sale apariţia conflictului de interese.
2.5 Activitatea Federației are un caracter transparent, informaţia cu privire la actele de constituire şi cele programatice este accesibilă tuturor.
2.6 Federația prezintă autorităţii administrative centrale de specialitate pentru aprobare:
a) Calendarul acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale pentru anul respectiv;
b) Lista sportivilor activi și raitingul lor național și internațional la momentul depunerii;
c) Acordul de colaborare cu autoritatea administrativ centrală, cu stipulările respective, inclusiv condiţiile tehnice şi financiare.
Pentru avizare:
a) actele de afiliere a Federației la forurile sportive internaţionale;
b) regulamentele campionatelor naţionale şi competiţiilor internaţionale organizate pe teritoriul Republicii Moldova.
Pentru autorizare:
a)Documentele privind participarea reprezentativelor naţionale la Campionatele, Cupele Mondiale şi Europene.

SCOPURILE, SARCINILE ŞI METODELE DE REALIZARE

3.1. Federația se constituie în scopul:
a) unirii tuturor eforturilor structurilor sportive care practică șahul, contribuie la dezvoltarea şi desfăşurarea activităţilor de propagare a genului dat de sport în Moldova;
b) pregătirii sportivilor de înaltă performanță în acest domeniu;
c) organizării competiţiilor sportive şi campionatelor naţionale;
d) participării la campionatele şi cupele internaţionale;
e) atragerii unui număr cît mai mare de cetăţeni în practicarea acestui sport şi propagarea unui mod sănătos de viaţă;
f) stabilirii şi dezvoltării relaţiilor de colaborare cu organizaţiile neguvernamentale naționale și internaţionale în domeniu;
g) elaborării şi aplicării strategiei şi programelor de activitate în concordanță cu strategia generală aprobată de autoritatea administrativă centrală;
h) aprobării unor norme tehnico-metodice de organizare şi a altor reglementări specifice domeniului lor de competenţă;
i) aplicării în activitatea ramurii de sport a statutului şi regulamentelor proprii, ale
Federaţiei Internaţionale de Șah (FIDE) a normelor generale stabilite de autoritatea administrativă centrală şi a legislaţiei în vigoare;
j) organizării şi promovării sistemului competiţional naţional şi stimulării competiţiilor în unităţile administrativ-teritoriale;
k) selectării şi pregătirii corespunzătoare a loturilor olimpice şi naţionale şi asigurarea participării acestora la competiţii internaţionale;
l) coordonării activităţii de formare şi perfecţionare a specialiştilor pe ramura de sport, organizării de cursuri, stagii şi reuniuni pentru antrenori, arbitri, instructori;
m) aplicării în domeniul propriu de competență a programelor antidoping şi a celor de combatere a violenţei şi de promovare a spiritului de „fair-play” în sport;
n) întreţinerii şi dezvoltării relaţiilor de colaborare cu federaţiile similare din alte țări, cu
forul continental şi mondial de specialitate.

3.2. Pentru realizarea scopurilor statutare, Federația desfăşoară următoarele activităţi:
– creează secţii sportive şi pregăteşte sportivi de performanţă;
-propagă cunoştinţele despre genul dat de sport prin organizarea competițiilor cu participarea sportivilor de performanță, care ar demonstraprin măiestria lor importanța și avantajul acestui sport;
– organizează întruniri, seminare, competiţii sportive;
– organizează şi susţine iniţiativele în domeniul sportului;
– dezvoltă legături internaţionale cu alte organizaţii sportive care practică şi popularizează acest gen de sport şi modul sănătos de viaţă;
– organizează şi desfăşoară concursuri de jocuri intelectuale privind cunoaşterea istoriei şi dezvoltării șahului;
– educă tineretul în spiritul activismului social şi utilizării timpului liber pentru practicarea sportului;
– organizează competiţii sportive la șah clasic, șah rapid și blitz pentru diferite categorii de vîrstă, participă la competiţii internaţionale la șah clasic, șah rapid și blitz, reprezintă Republica Moldova în federaţiile şi asociaţiile internaţionale sportive;
– instituie şi editează publicaţii periodice de profil, poate institui site-uri pe internet;
– informează despre istoria şi viaţa celor mai renumiţi sportivi în domeniu;
– editează cărţi, broşuri de specialitate.
3.3. Pentru realizarea scopurilor propuse Federația are dreptul să:
– reprezinte interesele membrilor Federația în relaţiile cu autorităţile publice şi cu terţii în cazuri ce ține de activitate a Federației,
– asigure protecţia drepturilor şi intereselor membrilor săi;
– fondeze mijloace de informare în masă proprii;
– desfăşoare activitate editorială;
– difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;
– obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare;
– încheie contracte din numele său, să procure şi să realizeze bunuri în conformitate cu scopurile statutare;
– organizeze şi să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii naţionale, străine şi internaţionale;
– încheie cu persoanele fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare, în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;
– creeze întreprinderi şi alte organizaţii cu drept de persoană juridică;
– procure complexe patrimoniale, bunuri mobile, imobile și intelectuale necesare pentru desfăşurarea activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a Federației;
– investească mijloace financiare libere în activităţi comerciale pentru a-şi majora fondurile financiare.
3.4. Federația se obligă:
a) să respecte Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova, normele de drept internaţional referitoare la domeniul de activitate al asociaţiilor obşteşti, precum şi normele prevăzute de statutul asociaţiei;
b) să introducă modificările necesare în documentele de constituire, în cazul modificării legislaţiei sau constatării necorespunderii acestor documente cu legislaţia;
c) să informeze anual organul de înregistrare asupra continuării activităţii asociaţiei, indicînd denumirea, sediul organului de conducere, datele privind conducătorii asociaţiei, care se trec în Registrul de stat al asociaţiilor obşteşti;
d) să verse la bugetul public naţional impozitele şi alte plăţi obligatorii, în conformitate cu legislaţia.
3.5. În conformitate cu art.26 al Legii cu privire la asociaţiile obşteşti, Federația este în drept să desfăşoare activitate economică ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut în exclusivitate pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor statutare.

ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE CONTROL

4.1. În structura organizatorică a Federației intră următoarele organe:
– Adunarea Generală;
– Prezidiul Federației;
– Preşedintele;
– Comisia de cenzori.
4.2. Organele de conducere şi control, inclusiv, Preşedintele au mandat pe o perioadă de 5 ani. Organul suprem de conducere al Federației este Adunarea Generală a membrilor sau a delegaţilor acestora, care se întruneşte ordinar şi extraordinar.
4.3. Adunarea generală se compune din membrii prezidiului precedent,maeștrii FIDE,maeștrii internaționali, marii maeștri internaționali și de membrii afiliaţi, la rîndul lor reprezentaţi de un număr de delegați proporțional numărului de membri pe care le are membrul afiliat la data de 01 ianuarie a fiecărui an (proporția este un delegat la 50 de membri a organizației afiliate la Federație), autorizat prin procesul-verbal, cu drept de vot pentru fiecare club sau asociaţie în parte, dar nu mai mult de 5 persoane.
4.3.1Numele delegaţilor la Adunarea generală trebuie comunicate la Secretariatul general al Federației cu minimum 10 zile înainte de data desfăşurării adunării generale. Aceştia se vor prezenta la adunarea generală la ora și locul stabilit cu buletinul de identitate și mandat emis de membrul respectiv al Federației, aceasta fiind o condiţie obligatorie pentru exercitarea dreptului de vot.
4.4. Numai delegaţii prezenţi şi abilitaţi să voteze vor putea decide asupra chestiunilor supuse la vot.
4.5. Pe timpul mandatului lor, membrii Prezidiului Federației nu vor putea reprezenta ca delegaţi clubul din care fac parte.
4.6. Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:
– determină direcţiile principale de activitate a Federației;
– decide adoptarea, completarea sau modificarea Statutului cu excepţia modificării sediului, competenţă stabilită pentru Prezidiul Federației;
– examinează şi aprobă raportul financiar anual;
– alege si revocă membrii Prezidiului Federației, Comisiei de cenzori, Preşedintelui;
– aprobă dările de seamă ale Prezidiului Federației şi a Comisiei de cenzori;
– hotărăşte cu privire la reorganizarea sau lichidareaFederației , desemnează comisia de lichidare şi aprobă bilanţul de lichidare;
– hotărăşte orice alte probleme ce ţin de activitatea Federației.
4.7. Şedinţele ordinare ale Adunării Generale se convoacă atunci cînd o cer interesele Federației, dar nu mai rar de o dată în an. Convocarea Adunării Generale se face de către Prezidiul Federației, care va înştiinţa toţi membrii Federației cu cel puţin 30 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Anunţul privind convocarea şedinţei trebuie să conţină ordinea de zi, locul, data şi ora şedinţei. Despre convocarea organului suprem se va comunica fiecărui membru în parte sau prin site-ul oficial al Federației .
4.8. Adunarea generală electivă se desfăşoară o dată în 5 ani. Alegerea Preşedintelui şi Biroului Federației se face prin vot secret cu simpla majoritate de voturi.
4.9. Convocarea Adunării Generale extraordinare se face de către Prezidiul Federației din iniţiativă
proprie, la cererea Preşedintelui, Comisiei de cenzori ori la cererea a cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor Organizațiilor afiliate Federației.
4.10. Adunarea Generală extraordinară se convoacă în termen de cel mult două luni de la data prezentării deciziei cu privire la convocarea şedinţei extraordinare adoptată de către subiecţii nominalizaţi în punctul 4.9 al statutului. În cazul în care Prezidiul Federației refuză sau tărăgănează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Adunării Generale, subiecţii împuterniciţi sunt în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Prezidiului Federației în modul stabilit pentru acesta.
4.11. Adunarea Generală este deliberativă numai în cazul cînd sunt prezenţi 50% plus unu din numărul total al membrilor sau reprezentanţilor acestora. Fiecare membru deţine un singur vot. Deciziile se adoptă prin votul majorităţii simple a celor prezenţi, exceptînd deciziile de modificare şi completare a statutului şi de reorganizare si lichidare a Federației, decizii, care se adoptă prin votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi la Adunarea Generală.
4.12. Dacă Adunarea Generală nu este considerată deliberativă, în termen de o lună organul abilitat convoacă repetat şedinţa Adunării Generale cu aceeaşi ordine de zi. Şedinţa convocată repetat va fi deliberativă cu participarea celor prezenţi.
4.13. Dacă la convocarea Adunării Generale au fost încălcate cerinţele statutului, aceasta nu este în drept să adopte hotărîri, cu excepţia cazurilor cînd la Adunarea Generală participă sau sunt reprezentaţi toţi membrii Federației nominalizați în pct.4.3 al prezentului Statut.
4.14. Adunarea Generală poate adopta hotărîri doar privind chestiunile incluse în ordinea de zi. Referitor la chestiunile care nu au fost incluse în ordinea de zi Adunarea Generală poate adopta hotărîri numai în cazul cînd participă sau sunt reprezentaţi toţi membrii nominalizați în pct.4.3 al prezentului Statut.
4.15. Desfăşurarea Adunării Generale se consemnează într-un proces verbal semnat de secretarul adunării şi contrasemnat de Preşedintele adunării.
4.16. Prezidiul Federației este organul permanent de conducere al Federației, se subordonează
Adunării Generale şi are următaorele principale competenţe:
– conduce activitatea Federației în perioada dintre Adunările Generale;
– elaborează strategia dezvoltării şi trasează direcţiile principale ale activităţii Federației , prezentîndu-le pentru aprobare Adunării Generale;
– elaborează şi adoptă regulamentele competiţionale;
– numeşte preşedinţii secţiilor şi comisiilor sale, aprobă componenţa acestor comisii, programele de lucru şi verifică periodic îndeplinirea lor;
– întocmeşte calendarul competiţional intern şi internaţional, organizează turneele calificative şi alte competiţii utile pentru dezvoltarea șahului;
– se preocupă de educarea sportivilor în spiritul „fair-play” , aprobă orientarea metodică a procesului de instruire a loturilor naţionale;
– asigură îndeplinirea deciziilor Adunării Generale şi prezintă rapoarte Adunării Generale privind
activitatea Federației;
– asigură respectarea strictă a prezentului statut şi a Regulamentelor Federației;
– elaborează bugetul Federației, raportul financiar anual şi raportul privind activitatea acesteia
prezentîndu-le Adunării generale pentru aprobare;
– aprobă regulamentele de uz intern ale Federației şi stabileşte structura ei organizatorică;
– aprobă sigiliul, ştampila, simbolica şi formularele Federației;
– gestionează patrimoniul Federației şi activitatea privind majorarea lui;
– stabileşte modul în care pot fi folosite şi repartizate donaţiile colectate;
– primirea şi excluderea membrilor Federației în conformitate cu statutul;
– adoptarea deciziilor privind procurarea, distribuirea şi înstrăinarea patrimoniului Federației;
– hotărăşte participarea Federației în calitate de fondator al organizaţiilor necomerciale şi al
societăţilor comerciale;
– modifică sediul Federației, şi, respectiv, modifică clauza din statutul Federației care prevede
sediul acesteia;
– determină cuantumul anual al cotizaţiei de membru al Federației și a taxei de aderare la Federație,
– decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale Federației.
Atribuţiile membrilor Prezidiului Federației se stabilesc prin regulamentul de organizare şi
funcţionare a acestuia.
4.17. Prezidiul Federației este ales de către Adunarea Generală pe un termen de 5 ani în număr de 15 persoane. Şedinţele Prezidiului Federației se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată în trimestru şi sunt deliberative, dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul membrilor. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă de voturi. În caz de egalitate a voturilor, votul preşedintelui este hotărîtor. La cererea a 1/3 din numărul membrilor al Prezidiului Federației, Preşedintele este obligat să convoace în termen de 10 zile şedinţa extraordinară a acestuia.
4.18. Calitatea de membru al Prezidiului Federației încetează în următoarele condiţii:
– în caz de deces;
– în caz de demisie cu respectarea termenului stabilit de cel ce demisionează, dar care nu va putea fi mai scurt de o lună de la avizarea în scris a Preşedintelui;
– în caz de excludere prin decizia Adunării Generale.
4.19. În cazul situaţiilor prevăzute la punctul 4.18, locul din Biroul Federal rămîne vacant urmînd ca în termenul 60 de zile să se desemneze un alt membru.
4.20. Prezidiul Federației alege Secretarul General, care:
– coordonează activitatea structurilor Federației;
– este responsabil de executarea hotărîrilor şi deciziilor Adunării generale şi ale Prezidiului Federației;
– înaintează propuneri Prezidiului Federației privitor la calendarul competiţional intern şi internaţional, asigură îndeplinirea lor;
– ţine lucrările de secretariat;
– înregistrează cererile şi demersurile prezentate Federației;
– întocmeşte procesele-verbale ale Adunărilor Generale şi ale şedinţelor Biroului Federal;
duce corespondenţa cu autorităţile publice, cu alte organizaţii şi instituţii.
stabileşte, împreună cu Preşedintele Federaţiei, data şi ordinea de zi a şedinţelor Prezidiului, ordinea exprimării voturilor şi aduce la cunoştinţa membrilor Prezidiului informaţia necesară privitor la convocarea şedinţei, pregăteşte materialele şi lucrările care se prezintă Prezidiului;
organizează şi conduce activitatea personalului salariat al Federaţiei, face propuneri de promovare, recompensare şi sancţionare a membrilor acestuia;
organizează şi conduce activitatea Colegiilor şi Comisiilor centrale şi teritoriale în vederea aplicării acţiunilor, prevăzute în calendarul competiţional intern şi internaţional;
semnează alături de Preşedinte principalele documente şi lucrări elaborate de Federaţie, programele şi planurile de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli, calendarul sportiv intern şi internaţional, hotărârile Prezidiului privind organizarea acţiunilor sportive internaţionale, precum şi orice alte lucrări curente;
primeşte corespondenţa, adresată Federaţiei, pregăteşte şi trimite răspunsurile oficiale, informează Preşedintele asupra principalelor probleme, apărute în derularea activităţii;
organizează editarea şi difuzarea buletinelor interne ale Federaţiei, precum şi a materialelor tehnico-metodice, destinate membrilor Federaţiei;
participă la principalele reuniuni, conferinţe şi alte acţiuni interne şi internaţionale;
4.21. Preşedintele Federației este concomitent şi Preşedintele Prezidiului Federației, gestionează
nemijlocit Federația şi are următoarea competenţă:
– convoacă şi prezidează şedinţele Prezidiului Federației;
– adoptă decizii pe orice problemă ce ţine de activitatea Federației şi care nu este de competenţa exclusivă a altor organe;
– numeşte şi eliberează din funcţii persoanele angajate ale Federației, aprobă structura aparatului şi statele de personal, stabileşte cuantumul salariilor;
– gestionează patrimoniul şi mijloacele băneşti ale Federației;
– reprezintă Federația în instanţele judiciare, în relaţiile cu autorităţile publice, cu Federaţia
Internaţională de Șah (FIDE), cu federaţiile similare din alte ţări, cu alte persoane fizice şi juridice;
– administrează operativ mijloacele Federației, încheie tranzacţii şi semnează contracte, deschide conturi bancare, semnează alte documente financiare;
– organizează si dirijează activitatea curentă a Federației, a subdiviziunilor ei si asigură îndeplinirea deciziilor, adoptate de către Prezidiul Federației;
– prezintă Adunării Generale darea de seamă a activităţii Prezidiului Federației;
– face propuneri pentru angajarea şi concedierea personalului;
– asigură ducerea evidenţei contabile şi statistice conform ordinii stabilite de lege;
– poartă răspundere personală de activitatea Federației şi este responsabil de valorile imobile
şi circulante ale ei;
– oferă autorităţilor publice împuternicite informaţia necesară şi prezintă rapoartele stabilite de lege către acestea;
– emite ordine, indicaţii, instrucţiuni;
– decide asupra formelor şi metodelor de lucru, asigură integritatea şi folosirea raţională a
patrimoniului Federației.
4.22. Preşedintele poate constitui în caz de necesitate grupuri de experţi pentru a studia anumite probleme importante legate de activitatea Federației, pentru discutarea anumitor programe guvernamentale în domeniul de activitate al Federației, pentru atenţionarea opiniei publice asupra unor probleme majore ale societăţii.
4.23. La propunerea Preşedintelui, Prezidiul Federației alege vicepreşedinţii, pe un termen de 5 ani, care pot fi atît din rîndul membrilor Federației, cît şi din afara Federației.
4.24. În lipsa Preşedintelui funcţiile Preşedintelui sunt exercitate de Secretarul General a Federației.
4.25. Vicepreşedinţii coordonează activitatea unor comisii ale Prezidiului Federației. Atribuţiile
Vicepreşedinţilor sunt stipulate prin regulamente de uz intern.
4.26. Controlul asupra activităţii economico-financiare a Federației este efectuat de Comisia de cenzori, aleasă de Adunarea Generală pe un termen de 5 ani. Din componenţa Comisiei de cenzori nu pot face parte membrii Prezidiului Federației. Comisia de cenzori alege din componenţa sa
Preşedintele şi secretarul Comisiei.
4.27. Comisia de cenzori:
– analizează respectarea statutului Federației, executarea deciziilor Adunării Generale, Prezidiului Federației şi prezintă concluzii pe marginea acestora Adunării Generale;
– controlează oportunitatea şi legalitatea utilizării mijloacelor financiare ale Federației.
4.28. Comisia de cenzori are dreptul sa ceară Prezidiului Federației date privind activitatea lor pe o
perioada concretă, să facă cunoştinţă cu toate actele, documentele, ce vizează activitatea
Federației.
4.29. Comisia de cenzori efectuează controlul o dată pe an. Comisia de cenzori poate decide efectuarea unor controale şi din iniţiativă proprie, în caz de semnale a unor încălcări în activitatea financiară a Federației, precum şi la cererea a unei treimi ale membrilor Federației.
4.30. Rezultatele controlului efectuat de către Comisia de cenzori sunt prezentate sub formă de
dare de seamă Prezidiului Federației şi Adunării Generale.

MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LOR

5.1. Membru al Federației poate fi orice persoană juridică – asociaţie obştească sau club sportiv, care desfăşoară activităţi în domeniul de activitate al Federației, recunosc sau susţin obiectivele Federației. Un club sau o asociaţie obştească care doreşte să devină membru al Federației trebuie să adreseze o cerere scrisă către Federației, prin care solicită aderarea şi se obligă să respecte statutul, regulamentele, normele şi hotărârile (deciziile) acesteia.
5.2. Prin efectul afilierii structurilor sportive devin membri ai Federației şi sportivii, antrenorii, instructorii, metodiştii, conducătorii, precum şi alţi specialişti.
5.3. Federației nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi, iar membrii nu răspund pentru obligaţiile Federației.
5.4. Candidatura viitorului membru al Federației este discutată la şedinţa Prezidiului Federației, în prezenţa obligatorie a reprezentantului candidatului respectiv. Decizia de acceptare a noului membru va fi adusă ulterior la cunoştinţa Adunării Generale.
5.5. În vederea exercitării dreptului de vot, membrii Federației trebuie să îndeplinească şi următoarea condiţie:
a) cluburile sportive să fie înscrise şi să participe cu cel puţin 3 sportivi într-o competiţie organizată de Federației;
b) cluburile (asociaţiile) raionale de șah să organizeze competiţii locale de copii şi juniori la care să participe cel puţin 3 sportivi la aceeaşi categorie de vârstă.
5.6. Adunarea Generală poate acorda, la propunerea Prezidiului Federației, sau a Preşedintelui
Federației prin vot deschis, titlul (calitatea) de “Preşedinte de onoare” sau “Membru de onoare” persoanelor cu contribuţii meritorii în șahul moldovenesc sau în activitatea Federației.
Un preşedinte de onoare sau membru de onoare este autorizat să participe la Adunarea Generală, să ia parte la discuţii, dar fără drept de vot, dacă Adunarea Generală hotărăşte astfel.Preşedintele de onoare este autorizat să participe şi la şedinţele Prezidiului Federației să ia parte la discuţii, dar fără drept de vot.
5.7. Fiecare membru afiliat al Federației achită anual cotizaţia de membru în cuantum de 100 de lei MDL pentru fiecare sportiv care este înregistrat la membru afiliat. Cuantumul cotizaţiilor poate fi modificat prin decizia Prezidiului Federației.
5.8. Membrii Federației sunt în drept:
a) să aleagă şi să fie aleşi în orice funcţie eligibilă a Federației;
b) să participe la toate proiectele Federației;
c) să se pronunţe asupra tuturor problemelor privind activitatea Federației, să formuleze propuneri de perfecţionare a activităţii ei;
d) să aibă reprezentanţi în adunarea generală a Federației şi să fie desemnaţi în organele Federației, potrivit normelor prevăzute în prezentul statut;
e) să participe, prin reprezentanţii lor, la adunarea generală a Federației şi să-şi exercite dreptul de vot;
f) să se adreseză organelor de conducere a Federației cu orice întrebări ce ţin de activitatea Federației;
g) să publice lucrări şi alte materiale în organul de presă al Federației;
h) să obţine de la Federației asistenţă consultativă, metodică, juridică sau alte genuri de asistenţă;
i) să transmită patrimoniul său în proprietatea Federației;
j) de a se retrage din organizaţie, prezentând sau nu motivele respective;
k) să se bucure de alte drepturi stabilite de legislaţia în vigoare sau regulamentele proprii ai Asociaţiei.
5.9. Membrii Federației sunt obligaţi:
a) să respecte prevederile prezentului statut;
b) să respecte hotărîrile Adunării Generale, Prezidiului Federației, Preşedintelui,
c) să participe activ la realizarea scopurilor statutare;
d) să achite la timp cotizaţiile de aderare şi de membru;
5.10. Data concreta de achitare a cotizaţiilor de membru este stabilită de către Prezidiul Federației, însă periodicitatea plăţilor trebiue să fie nu mai rar de o dată pe an. Cotizaţiile de aderare se plătesc cel tîrziu în 10 zile după obţinerea calităţii de membru.
5.11. Membrilor Federației care au abondonat aceasta sau au fost excluși prin decizia Prezidiului Federației nu li se restituie cotizaţiile achitate în avans.
5.12. Membrul care nu participă la activitatea Federației, rupând din proprie iniţiativă legătura cu
Federației, precum şi acei membri care încalcă prevederile prezentului Statut, pot fi excluşi din rândul membrilor Federației de către Prezidiul Federației, printr-o decizie care va fi ulterior adusă la cunoştinţă Adunării Generale.
5.13. Federației contribuie la exercitarea supravegherii şi controlului asupra activităţii structurilor sportive din ramura de sport respectivă.

PATRIMONIUL SI SURSELE DE FINANŢARE

6.1. Patrimoniul Federației se formează din:
· cotizaţiile de membru şi taxele de aderare;
· sponsorizări si donaţii benevole, făcute de persoanele fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate;
· subvenţii de stat, venituri obţinute de la hîrtiile de valoare, depuneri băneşti;
· venituri realizate din activitatea economică proprie;
· veniturile societăţilor comerciale constituite cu participarea Federației;
· granturi primite de la federaţiile internaţionale;
· venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii;
· alte surse neinterzise de lege.
6.2. Federației poate avea în proprietate clădiri, construcţii, utilaj, mijloace de transport, precum şi alt patrimoniu necesar activităţii de realizare a scopurilor stabilite de prezentul Statut.
6.3. Donaţiile către Federației pot fi în formă de bunuri mobile şi imobile, drepturi de autor, acţiuni, etc.
6.4. Federației poate investi mijloacele sale financiare libere în bunuri mobile şi imobile, depozite bancare în vederea obţinerii unor dobînzi convenabile sau unor drepturi de proprietate, realizează alte tranzacţii în limitele prevederilor prezentului statut şi ale legislaţiei.
6.5. Întreg patrimoniul Federației, precum şi beneficiul obţinut din activitatea economică, este folosit pentru realizarea scopurilor statutare şi nu poate fi distribuit între membri.
6.6. Patrimoniul transmis Federației de către membrii săi în calitate de cotizaţii şi
donaţii nu poate fi revocat şi constituie proprietatea Federației.

TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢII ŞI DAREA DE SEAMĂ FINANCIARĂ

7.1. Darea de seamă a parametrilor principali se efectuează conform legislaţiei in vigoare. La sfîrşit de an financiar, Preşedintele prezintă Prezidiului Federației un raport referitor la situaţia financiară a Federației, care urmează sa fie confirmat de Comisia de cenzori.
7.2. Darea de seamă a Federației se întocmeşte conform rezultatelor anului şi conţine:
· expunere scurtă a rezultatelor activităţii Federației în perioada de dare de seamă;
· soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei de dare de seamă;
· venitul total al mijloacelor la fiecare sursă de mijloace ale Federației, indicate în punctul
6.1. din prezentul statut;
· cheltuielile pe direcţiile de activitate realizate, cu indicarea cheltuielilor pentru remunerarea muncii, defalcărilor, impozitelor şi altor cheltuieli administrative; soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei de dare de seamă.
7.3. Darea de seamă financiară se aduce la cunoştinţa tuturor membrilor Federației la şedinţa Adunării Generale.
7.10. Darea de seamă financiară se păstrează în Federației, este accesibilă tuturor şi, după posibilităţi, se publică în presă.
7.11. Tuturor persoanelor fizice si juridice, membrilor Federației se garantează accesul liber către parametrii financiari ai Federației.

ADOPTAREA, COMPLETAREA SI MODIFICAREA STATUTULUI

8.1. Prezentul Statut se aprobă de către Adunarea Generală a membrilor afiliați a Federației.
8.2. Propunerile membrilor afiliați a Federației vizînd modificările şi completările prezentului statut se depun pe numele Prezidiului Federației, care le propune pentru examinare la următoarea şedinţă a Adunării Generale. Prezidiul Federației propune modificările în statut în cazul modificării legislaţiei sau constatării necorespunderii documenului cu legislaţia în vigoare.
8.3. Modificările şi completările statutului se aprobă prin hotărîrea Adunării Generale, dacă pentru ele au votat 2/3 din numărul membrilor prezenţi la şedinţă. Prevederile Statutului privind sediul Federației sunt modificate în baza deciziei Prezidiului Federației.
8.4. Modificările şi completările statutului întră în vigoare pentru terţi din momentul înregistrării acestora.

MODUL DE REORGANIZARE ŞI LICHIDARE

9.1. Federația îşi încetează activitatea prin reorganizare şi autodizolvare in baza deciziei Adunării
Generale adoptată în condiţiile stabilite de prezentul statut.
9.2.Reorganizarea Federației se efectuează, în condiţiile legii, prin contopire, absorbţie, divizare,
separare sau transformare cu notificarea prealabilă a creditorilor. Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea ei în organul de stat competent.
9.3.Autodizolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa fondurilor sau în cazul atingerii obiectivelor statutare propuse.
9.4. Federației poate fi lichidată în mod forţat în baza hotărîrilor organelor abilitate in cazul încălcării legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti.
9.5. Autodizolvarea Federației este urmată de procedura de lichidare. În procesul de lichidare Federația va utiliza denumirea sa cu menţiunea „în proces de lichidare”. Lichidarea Federației se efectuează de către Comisia de lichidare, numita de către organul, care a adoptat această decizie în conformitate cu Legea cu privire la asociaţiile obşteşti şi Codul civil.
9.6. Prezidiul Federației va depune la organul de înregistrare o cerere cu privire la înregistrarea declanşării lichidării Federației şi va comunica datele membrilor comisiei de lichidare.
9.7. Comisia de lichidare dispune de drepturile şi obligaţiile care nu contravin scopului lichidării. Comisia de lichidare suspendă activitatea Federației, încasează creanţele de la debitori, vinde activele, satisface cerinţele creditorilor şi repartizează activele care au rămas conform prevederilor legale şi statutare.
9.8. Comisia de lichidare întocmeşte bilanţul de lichidare, în care se indică valoarea şi componenţa activelor rămase, şi îl prezintă spre aprobare organului care a decis lichidarea.
9.9. Activele rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii afiliați a Federației şi membrii organelor acesteia şi se utilizează pentru realizarea scopurilor stabilite în statut conform hotărîrii Adunării Generale.
9.10. Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu şi-a îndeplinit obligaţiunile ce îi revin, a distribuit activele Federației înainte de a satisface pretenţiile creditorilor sau cu încălcarea legii ori statutului Federației.
9.11. Membrii Comisiei de lichidare poartă răspundere pentru daunele cauzate Federației din culpa lor.

Preşedintele Asociaţiei Obștești
FEDERAŢIA DE ȘAH
A REPUBLICII MOLDOVA                                                                                                                    Igor DODON 

Related posts

One Thought to “STATUTUL FEDERAŢIEI DE ȘAH A REPUBLICII MOLDOVA – Proiect ПОЛОЖЕНИЕ Федерация шахмат Молдовы – Проект

  1. admin

    Toate propunerile referitor la prevederile Statutului pot fi trimise in adresa federatiei sau prin adresa electornica s_bargan@inbox.ru

Leave a Comment